IRライブラリー

決算短信

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
平成29(2017)年3月期 PDFPDF:241KB PDFPDF:504KB PDFPDF:508KB PDFPDF:262KB
平成28(2016)年3月期 PDFPDF:257KB PDFPDF:250KB PDFPDF:250KB PDFPDF:432KB
平成27(2015)年3月期 PDFPDF:245KB PDFPDF:251KB PDFPDF:250KB PDFPDF:590KB
平成26(2014)年3月期 PDFPDF:231KB PDFPDF:228KB PDFPDF:231KB PDFPDF:570KB
平成25(2013)年3月期 PDFPDF:240KB PDFPDF:240KB PDFPDF:238KB PDFPDF:440KB
平成24(2012)年3月期 PDFPDF:233KB PDFPDF:238KB PDFPDF:236KB PDFPDF:443KB

決算説明会資料

  第2四半期 期末
平成29(2017)年3月期 PDF:1,226KB PDF:2,006KB 
 平成28(2016)年3月期 PDF:605KB  PDF:1,190KB
平成27(2015)年3月期 PDF:428KB PDF:678KB
平成26(2014)年3月期 PDF:1,380KB PDF:281KB
平成25(2013)年3月期 PDF:561KB PDF:668KB

ファクトブック

  第2四半期 期末
平成29(2017)年3月期 PDF:548KB PDF:526KB

株主通信

  第2四半期 期末
 平成29(2017)年3月期 PDF:1,019KB  
平成28(2016)年3月期 PDF:1,908KB PDF:1,616KB 
平成27(2015)年3月期 PDF:1,580KB PDF:1,380KB
平成26(2014)年3月期 PDF:1,361KB PDF:1,774KB
平成25(2013)年3月期 PDF:1,632KB PDF:2,204KB

有価証券報告書

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
平成29(2017)年3月期 PDFPDF:88KB PDFPDF:96KB PDFPDF:89KB  
平成28(2016)年3月期 PDFPDF:87KB PDFPDF:96KB PDFPDF:94KB PDFPDF:447KB
平成27(2015)年3月期 PDFPDF:103KB PDFPDF:116KB PDFPDF:112KB PDFPDF:427KB
平成26(2014)年3月期 PDFPDF:93KB PDFPDF:122KB PDFPDF:117KB PDFPDF:472KB
平成25(2013)年3月期 PDFPDF:95KB PDFPDF:103KB PDFPDF:97KB PDFPDF:420KB
平成24(2012)年3月期 PDFPDF:91KB PDFPDF:109KB PDFPDF:104KB PDFPDF:451KB